BEAUTYPASIÓN

TIETOSUOJASELOSTE


Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet Beautypasión Oy:n palvelussa.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

Miten Beautypasión Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
Minkälaisia henkilötietojaBeautypasión Oy voi kerätä asiakkaista.
Mihin tarkoituksiin Beautypasión Oy  voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
Asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.


REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT

Vera De La Cruz


Beautypasión Oy 


y-tunnus : 3013367-2


Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä(t) hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Puhelinnumero: 040 9633440
Sähköpostiosoite: beautypasion@outlook.com
Osoite: Tampereentie 38 C 3 

37500 Lempäälä


REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA
Asiakasrekisteriin kerätään Beautypasión Oy asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään laskutukseen ja asiakaspalveluun. (Laskun lähettäminen, ja palveluihin liittyvien asioiden sopiminen.

Beautypasión Oy käyttää yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja asiakasrekisterin ylläpitoon (ajanvaraukseen ja asiakaskortistoon) Timma -palvelua, joka on yrityksille suunnattu, verkkopohjainen ajanvarauspalvelu. Selvyyden vuoksi todetaan, että Timma ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan sen sijaan kyseinen yritys on ajanvaraukseen käytettävä palvelu, joka on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla.

REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen - ja laskutuksen - asianmukaiseen hoitamiseen. Yhteydenottolomakeen yhteydessä asiakkaalta pyydetään beautypasion Oy:n verkkosivujen, yllä mainitun ajanvarauspalvelun tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Palvelun lisätiedot tai erityistoiveet

Lisäksi Beautypasión Oy voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:
Osoite
Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Beautypasión Oy tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste (asiakasnumero).

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas lähettää yhteydenottolomakkeen, tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa Beautypasión Oy:lle itsestään henkilötietoja.

Edellä sanotun lisäksi Beautypasión Oy voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa laskutuspalvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS
Beautypasión Oy on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan Beautypasión Oy omistajilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Beautypasión Oy on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Beautypasión Oy:lle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Beautypasión Oy:n korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET
Beautypasión Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Beautypasión Oy sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää Beautypasión Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Beautypasión Oy ei käytä, eikä luovuta ikinä tietojanne ulkopuolisille suoramarkkinointiin.